ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Definities
1.1 Onder gezondheidsverklaring-keuring.nl wordt verstaan: SGVDP  B.V., kantoorhoudende te (2132WT) Hoofddorp,aan de Siriusdreef 17,geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 83741070,e-mailadres: info@gezondheidsverklaring-keuring.nl. Hierna te noemen GK
1.2 Onder ‘website’ wordt verstaan: de website op www.gezondheidsverklaring-keuring.nl, alwaar GK haar 
producten/diensten aanbiedt.
1.3 Onder ‘cliënt’ wordt volstaan: voor wie door bemiddeling van GK een afspraak wordt gemaakt met een keuringsarts voor een medische keuring of rijbewijs keuring. 
1.4 Onder ‘keuringsarts’ wordt verstaan: de arts die de rijbewijs- of medische keuring van de 
cliënt uitvoert.

2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen GK en de cliënt met betrekking tot het door de bemiddeling van GK tot stand brengen van afspraken voor rijbewijs- of medische keuringen. Tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk 
uitgesloten.
2.2 GK zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De 
persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor het maken van een afspraak voor de 
keuring en de uitvoering daarvan, dan wel om bezoekers van de website op de hoogte te 
houden van de nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen of producten middels een mailing via 
het door hen opgegeven e-mailadres.

3 Offertes
3.1 Alle aanbiedingen van GK zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.
3.2 Indien GK ondanks het ontbreken van een ondertekende offerte of 
opdrachtbevestiging een aanvang maakt met de uitvoering van haar werkzaamheden, dan 
worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van de verzonden maar niet 
ondertekende offerte of opdrachtbevestiging met toepassing van deze Algemene 
Voorwaarden.
3.3 De op de website genoemde prijzen zijn gebaseerd op de kosten op het moment van de 
aanbieding. Voor het geval de prijs na de offerte of opdrachtbevestiging door welke oorzaak 
dan ook is gestegen, behoudt GK zich het recht voor de kostprijsverhoging aan de 
cliënt door te berekenen.

4 Totstandkoming van overeenkomsten
GK  bemiddelt bij het maken van afspraken tussen de cliënt en de keuringsarts. De 
overeenkomst komt aldus tot stand tussen de cliënt en de betreffende keuringsarts.

5 Aansprakelijkheid
5.1 GK bemiddelt tussen de cliënt en de keuringsarts en is gerechtigd namens de 
keuringsarts en de cliënt afspraken te maken, maar zij is niet verantwoordelijk en / of 
aansprakelijk voor de afhandeling, wijziging, annulering en uitvoering ervan door de 
keuringsarts of de cliënt.
5.2 GK is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingse-mail van of namens de keuringsarts. GK behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten. De cliënt of de keuringsarts wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of 
telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de cliënt overgaan tot annulering van de gemaakte afspraak, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.
5.3 Voor de schade die de cliënt mocht lijden als gevolg van enige aan GK toerekenbare tekortkoming is GK niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid dan wel opzet aan de zijde van GK.
5.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van GK voor schade te allen tijde beperkt tot 
maximaal haar provisie over de via haar bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomst met 
de keuringsarts. GK is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, 
vertraging- winst- of omzetschade van de cliënt of keuringsarts.

6 Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de website en de via die website aangeboden 
diensten en/of producten, berusten bij GK. Het is de cliënt of derden derhalve niet 
toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord 
(bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten), zonder voorafgaande 
toestemming van GK

7 Toepasselijk recht 
Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen GK en de cliënt is het Nederlandse recht van 
toepassing.

8 Cookies
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die volgens de Cookie wetgeving zijn toegestaan, zonder expliciete toestemming van u als bezoeker. Het gaat hierbij om de volgende cookies:

> CMSSESSID
Deze functionele cookie wordt aangemaakt door het CMS systeem van deze website om het navigeren over deze website te vergemakkelijken en vervalt op het moment dat u als bezoeker uw browser sluit.

> RKASESSID
Deze functionele cookie wordt aangemaakt door onze Keuringsagenda op het moment dat u via onze online afsprakenmodule een afspraak reserveert en vervalt op het moment dat u als bezoeker uw browser sluit.

Deze Cookie is strikt noodzakelijk voor het online reserveren van een keuringsafspraak.

Google Analytics
Google Analytics maakt onderstaande cookies aan voor privacy vriendelijke analyse van websitebezoek. Zie hierover meer informatie in onze privacy-voorwaarden.